Članstvo – učlanjivanje

Opće odredbe o učlanjenju u Student Servis Zagreb

NOVO – Online učlanjenje u Student servis

Prije popunjavanja pristupnice za učlanjenje provjerite ostvarujete li pravo na obavljanje studentskih poslova prijavom pomoću AAI@EduHr identiteta u Informacijskom sustavu studentskih prava – ISSP 

Opciju online učlanjenja mogu koristiti studenti koji studiraju u Republici Hrvatskoj i ovogodišnji maturanti u postupku upisa na fakultet.

Studenti koji studiraju na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske ne mogu koristiti opciju online učlanjenja već se učlaniti može isključivo osobnim dolaskom u Student servis.

PRISTUPNICA ZA UČLANJENJE
Učlanjenje / Produženje članstva – osobni dolazak


Prije učlanjenja potrebno je provjeriti imate li osnovno zdravstveno osiguranje. 
 • Provjeriti možete na stranici www.hzzo-net.hr. Ako nemate osnovno zdravstveno osiguranje, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) prema mjestu prebivališta.
 • Strani studenti moraju imati obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj ili Europsku karticu zdravstvenog osiguranja – više o obveznom zdravstvenom osiguranju možete pročitati na poveznici https://hzzo.hr/en/national-contact-point-ncp/health-insurance-republic-croatia


Prijavom pomoću elektroničkog identiteta AAI@EduHr ***** Informacijskom sustavu studentskih prava – ISSP ***** provjerite ispunjavate li propisane uvjete i ostvarujete li pravo na studentski rad.


Učlaniti se može samo osobno.


Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Student servis, osobe su suglasne da Studentski centar njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.


UČLANJENJE (Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/2018, 16/2020)


Članovi student servisa


1. student je osoba

a) koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

b) koja je student na razmjeni na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili

c) koja je državljanin Republike Hrvatske, državljanin zemlje članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske,

a koja nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. U smislu ovoga Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva«.


2. druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos.

Prava na temelju ovoga Zakona druga osoba može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno nakon diplomiranja najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.ZA UČLANJENJE JE POTREBNO osobno doći u Student servis i ispuniti UPISNI KARTON i IZJAVU koje zatražite na jednom od šaltera i priložiti:


Studenti:

 • Studentska iskaznica – X-ica
 • Uvjerenje (potvrda) o statusu studenta/ice za tekuću akademsku godinu ili elektronički zapis o statusu studenta (E-građani)
 • Osobna iskaznica na uvid
 • Dvije male fotografije
 • Osobni žiro ili tekući račun (ugovor ili potvrda banke), ne uvažavamo karticu žiro/tekućeg računa po preporuci poslovnih banaka
 • Osobe koje su završile studij trebaju priložiti presliku diplome ili potvrdu o diplomiranju
 • Studenti s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studiraju izvan Republike Hrvatske trebaju priložiti potvrdu matičnog visokog učilišta na kojem studiraju ovjerenu od strane sudskog tumača i prevedenu na hrvatski jezik
 • Osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prijavljeno prebivalište, obavezno mora prijaviti boravište te uz navedenu dokumentaciju dostaviti i potvrdu o prijavi boravišta


Maturanti:

 • Preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili maturalne svjedodžbe
 • Ispis moji Rezultati po prijavljenim studijskim programima u ljetnom roku ili prijava ispita državne mature s portala Postani student
 • Osobna iskaznica na uvid
 • Dvije male fotografije
 • Osobni žiro ili tekući račun (ugovor ili potvrda banke), ne uvažavamo karticu žiro/tekućeg računa po preporuci poslovnih banaka

Prava na temelju Zakona o obavljanju studentskih poslova druga osoba (maturant/ica) može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij članstvo se regulira kao ostalim studentima.

 

ZA PRODUŽENJE ČLANSTVA POTREBNO JE:
 • članska iskaznica Student servisa, na uvid
 • uvjerenje/potvrda o statusu studenta za tekuću akademsku godinu ili elektronički zapis o statusu studenta (E-građani)
 • studentska iskaznica – X-ica
 • osobe koje su završile studij trebaju priložiti presliku diplome ili potvrdu o diplomiranju
 • ispuniti Izjavu


Strani studenti na razmjeni na visokom učilištu u RH (strani državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH, studentska razmjena, ERASMUS, ERASMUS+ i dr.) moraju zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i studenti, državljani RH koji studiraju u RH. Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.

Unutar sustava obrazovanja ostvaruju pravo na obavljanje studentskih poslova za vrijeme studijskog boravka i/ili stručne prakse u okviru formaliziranih programa bilateralne razmjene, međufakultetskih, međusveučilišnih i drugih sličnih sporazuma u području visokog obrazovanja s visokim učilištima u Republici Hrvatskoj pod sljedećim uvjetima:

 • Osoba mora biti student, a što dokazuje potvrdom (inozemnog) visokog učilišta s kojeg dolazi,
 • Student mora biti na stručnoj praksi u okviru visokog učilišta u RH i visoko učilište u RH mora ga imati uvedenog u svojoj evidenciji studenata i o tome može izdati potvrdu,
 • Ujedno mora postojati neka vrsta službenog dokumenta u svrhu razmjene studenata između dvaju visokih učilišta


NAPOMENE


 • Student servis isplaćuje studentske zarade na osobni žiro ili tekući račun.

Za upis osobnog žiro ili tekućeg računa u bazu podataka Student servisa potreban je ugovor s bankom ili potvrda banke, ne uvažavamo karticu žiro/tekućeg računa po preporuci poslovnih banaka.

Ukoliko je student promijenio žiro/tekući račun, mora donijeti novi (ugovor ili potvrda banke na uvid).

Na temelju naprijed navedenih dokumenata, student/ica u roku nekoliko minuta dobije iskaznicu Student servisa koja predstavlja identifikacijski dokument člana Student servisa Studentskog centra u Zagrebu.

 

 • Promjena statusa

Student je dužan obavijestiti Student servis o promjenama svog statusa bilo da je diplomirao, ili se ispisao sa studija, zaposlio se ili na bilo koji drugi način izgubio status i time izgubio pravo zapošljavanja temeljem Ugovora o obavljanju studentskog posla.


 • Status studenta na visokom učilištu utvrđuje se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP). Podatke o statusu svakog studenta u ISSP dostavlja njegovo matično učilište.

Slijedom navedenoga, uvidom u sustav ISSP utvrđuje se ispunjava li student uvjete za obavljanje studentskih poslova sukladno članku 10. stavcima 1., 2., 3.,4. i 5. Zakona o obavljanju studentskih poslova.

Uvjeti za obavljanje studentskoga posla:

Članak 10.

(1) Student može sklopiti ugovor za obavljanje studentskoga posla (u daljnjem tekstu: ugovor) za vrijeme studiranja od dana upisa na visoko učilište.

(2) Pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini.

(3) Posrednik može posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod.

(4) Uvjet iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na studenta koji upisuje prvu godinu studija i studenta koji je u prethodnoj akademskoj godini imao opravdan prekid studija.

(5) Posrednik ne može posredovati za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine.

U slučaju netočno evidentiranih podataka, molimo obratite se u referadu svoje matične ustanove.

Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr