Smještaj

Preventivna zdravstvena zaštita

Liječnički pregledi za smještaj u studentske domove
(akademska godina 2018./2019.)

 

LIJEČNIČKI PREGLED

Pregled za smještaj u studentski dom provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu. Sastoji se od anamneze i ciljanog pregleda te po potrebi dodatnih pretraga čiju indikaciju utvrđuje liječnik.

Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2018./2019. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i adolescentne medicine prema priloženom popisu.

Brucoši obavljaju pregled kod nadležnog školskog liječnika srednje škole koju su završili.

Molimo studente da se na pregled u ambulantu naruče telefonski.

Opširnije

Zadnja izmjena: 03. Srpanj 2018. u 12:37

Preventivna zdravstvena zaštita

Nadležni liječnici za studente u Zagrebačkoj županiji:


Veleučilište "Velika Gorica"
Andrea Kružić Lulić, dr. med., spec. školske medicine Velika Gorica, Matice
hrvatske 5 tel. 6227-555 Radno vrijeme:
parni datumi ujutro 8-13 h
neparni datumi poslijepodne 14-19 h

Veleučilište "Baltazar Krčelić"
Jasminka Koprivnjak, dr.med., spec. školske medicine Zaprešić, Pavla Lončara
1 tel. 3310-530 Radno vrijeme:
parni datumi ujutro 8-13 h
neparni datumi poslijepodne 14-19 h

Zadnja izmjena: 01. Rujan 2016. u 09:50

Jednokrevetne sobe

Izdavanje mišljenja o smještaju u jednokrevetnu sobu u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga

Služba za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ primat će dokumentaciju za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga za akademsku godinu 2018./2019. u ordinacijama prema priloženom popisu i nadležnim liječnicima za pojedine fakultete.

Rok za dostavu molbi i zdravstvene dokumentacije je 27.8.2018. godine. Cilj je utvrditi kontraindikacije za smještaj u jednokrevetnu sobu i te napraviti listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća, a bez kontraindikacija za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu.

Tko može podnijeti molbu:

 • učenici koji su završili srednju školu tekuće školske godine (brucoši, prva prijava za dom);

 • studenti fakulteta i visokih učilišta prema nadležnosti.

Potrebni dokumenti:

 • preventivni zdravstveni karton studenta ili srednjoškolca (ako je dostupan);

 • postojeća medicinska dokumentacija prema indikaciji;

 • stručne upute Službe za školsku i adolescentnu medicinu;

 • objava rokova za dostavu zahtjeva (mrežne stranice i oglasne ploče Studentskog centra i Službe za školsku i adolescentnu medicinu).

Postupak:

 • preduvjet za podnošenje molbe je nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za boravak u kolektivu (npr. zarazne bolesti);

 • objava rokova za dostavu zamolbi za jednokrevetnu sobu i dostavom medicinske dokumentacije nadležnim liječnicima fakulteta i studentima preko mrežnih stranica Studentskog centra i Službe za školsku i adolescentnu medicinu.

Nadležni liječnik fakulteta ili nadležni liječnik srednje škole (za brucoše)

 • uvid u medicinsku dokumentaciju;

 • dodatne konzultacije ili zahtjevi za nadopunom dokumentacije i dodatnom obradom prema potrebi;

 • ispunjavanje „Obrasca školskog liječnika“ i dostava uz medicinsku dokumentaciju Povjerenstvu.

Stručno Povjerenstvo:

 • uvid u „Obrazac školskog liječnika“;

 • uvid u medicinsku dokumentaciju;

 • utvrđivanje studenata s kontraindikacijama;

 • utvrđivanje liste studenata sa zdravstvenim teškoćama, bez kontraindikacija.

Izlazni dokumenti:

 • obrazac nadležnog liječnika fakulteta za smještaj studenata u jednokrevetnu sobu (izdaje nadležni liječnik);

 • lista studenata prema težini zdravstvene teškoće (poredani abecednim slijedom radi zaštite podataka);

 • liječnička potvrda da student ima pravo na smještaj u jednokrevetnoj sobi koju izdaje Povjerenstvo (potvrda se naplaćuje 100 kuna).

Pravo na žalbu:

Ako je student nezadovoljan rješenjem Povjerenstva, žalbu razmatra Stručni kolegij Službe čije mišljenje je konačno.

Stručne upute Službe za školsku i adolescentnu medicinu

Prednost smještaja u jednokrevetne sobe imaju oni studenti s rangirano težim zdravstvenim teškoćama kojima će boravak u jednokrevetnoj sobi olakšati brigu o bolesti, a da se boravkom u samostalnom smještaju ne dovode u rizik za vlastito zdravlje. Bolesti i stanja za koje nije preporučen smještaj u jednokrevetne sobe zbog potencijalne ugroze zdravlja i/ili života su epilepsija, šećerna bolest, srčane tegobe, recidivirajuće sinkope, vrtoglavice i ostala stanja kod kojih je moguć iznenadni gubitak svijesti.

Preuzeto sa web stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. A. Štampar" - link

Zadnja izmjena: 03. Srpanj 2018. u 12:40