Pretraga tvrtki

Naziv tvrtke

(ako ste zaboravili ili zametnuli šifru tvrtke za koju želite podići ugovor možete je ovdje pronaći upisom naziva tvrtke ili OIB tvrtke te tako olakšati i ubrzati sebi i nama postupak izdavanja ugovora.Hvala!)

Napomena: ako pretraga ne daje rezultata onda tvrtka nije regisrirana u sustavu SC-a Student servis.

Za registraciju tvrtke treba popuniti obrazac:

1. Obrazac za prijavu poslodavaca

i dostaviti isti u Student servis.

Ostali obrasci:

2. Obrazac za promjenu podataka o poslodavcu

3. Potražnja studenata za rad


 

 

 

 

 

 

OBRASCI:

1. Obrazac za prijavu poslodavaca

2. Obrazac za promjenu podataka o poslodavcu

3. Potražnja studenata za rad

KONTAKTI:

Student servis se nalazi na drugom katu dvorišne zgrade Studentskog centra, Savska cesta 25.

Tel: 01/4593-658, 4593-666

Faks: 01/4593-560

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 – 15:30

Voditelj Student servisa

Tel: 01/4593-671

Fax: 01/4843-505

E-adresa: sservis@sczg.hr

Služba za zapošljavanje studenata

Tel: 01/4593-673, 4593-674

E-adresa: referada@sczg.hr

Ispostava Student servisa u Velikoj Gorici

Velika Gorica, Zagrebačka 5

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/6461 850

Faks: 01/6461 851

E-adresa: sservis@sczg.hr

Ispostava Student servisa u Zaprešiću

Zaprešić, ul. Vladimira Novaka  23

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/400-1125

E-adresa: sservis@sczg.hr

Obavijest korisnicima o radnom vremenu Student servisa na dane uoči blagdana za 2021. godinu

Student servis će na dane uoči blagdana u 2021. godini:

5. siječnja, utorak;

2. travnja, Veliki petak;

30. travnja, petak;

28. svibnja, petak;

2. lipnja, srijeda;

18. lipnja, petak;

4. kolovoza, srijeda;

13. kolovoza, petak;

29. listopada, petak;

17.studenoga, srijeda;

24. prosinca, petak;  i

31. prosinca, petak

radit skraćeno do 13:00 sati.

 

Student servis

Prošlost

Donošenjem Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN broj 96/2018)  prestaje važiti Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (»Narodne novine«, br. 16/96., 125/97., 37/06., 59/07. i 30/08.).

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93), u svezi s člankom 67. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", br. 96/93, 34/94, 48/95), ministar znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU REDOVITIH STUDENATA

Članak 1.

Posredovanje u zapošljavanju redovitih studenata obavljaju pravne osobe čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard sustava visoke naobrazbe (u daljnjem tekstu: posrednici) i to:

 1. Studentski centar, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 2. Studentski centar Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
 3. Studentski centar Sveučilišta u Splitu, Split
 4. Studentski centar Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek
 5. Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin
 6. Studentski centar Sveučilišta u Splitu, Šibenik
 7. Studentski centar Sveučilišta u Splitu, Zadar
 8. Studentski centar Sveučilišta u Splitu, Dubrovnik
 9. Studentski centar Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Slavonski Brod

Članak 2.

Posredovanjem se, u smislu ovog Pravilnika, smatra:

 1. Vođenje očevidnika članova (redovitih studenata) i obavljenih posredovanja;
 2. Odgovarajuća obrada tržišta studentskog rada;
 3. Obračun i naplata studentske zarade od poslodavca u korist studenta, propisanog doprinosa te naknade za posredovanje;
 4. Isplata punog iznosa zarade studentu, bez naknade.

 

Članak 3.

Posrednici imaju pravo i dužnost zastupati studenta u potraživanju zarade za obavljeni posao.

Nakon što poslodavac valjano potvrdi obavljanje posla, posrednik solidarno odgovara za poslodavčeve obveze prema studentu.

Članak 4.

Posrednici mogu posredovati pri zapošljavanju samo za studente koji imaju status redovitog studenta.

Status redovitog studenta se dokazuje vjerodostojnom ispravom (indeks, potvrda visokog učilišta) temeljem koje se studentu izdaje isprava o članstvu.

Iznimno, posrednici mogu posredovati u zapošljavanju kandidata koji su u postupku upisa na studij i za osobe koje su završile studij, ali najdulje tri mjeseca od završetka srednje škole odnosno studija.

Članak 5.

O zapošljavanju redovitih studenata zaključuje se ugovor o djelu.

Ugovor nosi naziv: "Ugovor o djelu redovitog studenta", (u daljnjem tekstu: ugovor) a izdaju ga posrednici.

Članak 6.

Ugovor mora sadržavati najmanje: ime i prezime redovitog studenta, JMBG, broj članske isprave, puni naziv i sjedište poslodavca, rubrike za vrstu posla, broj radnih sati, cijenu i iznos zarade te za ovjeru i potpis poslodavca i potpis studenta.

Članak 7.

Posrednici izdaju studentu obrazac ugovora prije početka, tijekom ili nakon obavljenog posla.

Poslodavac nakon obavljenog posla ovjerava ispunjenje ugovora sa iznosom zarade.

Članak 8.

Ugovor ovjeren od poslodavca glede obavljenog posla predstavlja za posrednika vjerodostojnu ispravu za obračun i naplatu.

 1. Zarade za obavljeni posao a u korist studenta;
 2. Doprinosa za slučaj ozljede na radu redovitih studenata (članak 1. stavak 1. točka 6. Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika ("Narodne novine", br. 106/95).
 3. Naknade za posredovanje u svoju korist.

Naknada za posredovanje ne može biti veća od 12% od iznosa zarade a naplaćuje se samo od poslodavca.

Članak 9.

Zarada za obavljeni posao ne smatra se dohotkom na koji se plaća porez u smislu propisa o porezu na dohodak. (Zakon o porezu na dohodak, pročišćeni tekst, "Narodne novine", br. 25/95, 52/95 _ članak 8. stavak 1. točka 5.).

Članak 10.

Posrednici su dužni dobit ostvarenu posredovanjem koristiti za poboljšanje i razvoj svoje djelatnosti vezane za poboljšanje i razvoj životnog i radnog standarda studenata.

Članak 11.

Studenti koji imaju ispravu o članstvu mogu osnovati Vijeće članova na način propisan općim aktom posrednika.

Vijeće članova ima pravo uvida u poštovanje propisanog posredovanja a naročito poštovanje reda prvenstva pri zapošljavanju i načinu korištenja dobiti.

Vijeće članova ima pravo iznositi prigovore i pritužbe na posredovanje posredniku i Ministarstvu znanosti i tehnologije.

Članak 12.

Posrednici su dužni voditi očevidnike o članovima i obavljenom posredovanju a naročito o visini zarade i poslodavcu.

Članak 13.

Posrednici su dužni svim redovnim studentima za koje posreduju u zapošljavanju, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, izdati nove isprave o članstvu.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-01/96-02/001 Urbroj: 533-01-96-1 Zagreb, 16. veljače 1996.

Potpredsjednik Vlade i ministar znanosti i tehnologije 
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Temeljem članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU REDOVITIH STUDENATA

Članak 1.

U Pravilniku o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (»Narodne novine«, broj 16/96, 125/97, 37/06, 59/07) u članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Poslodavac je dužan popuniti obrazac Ugovora te ga ovjeriti najkasnije u roku od 15 dana nakon obavljenog posla odnosno nakon što mu student/ica po obavljenom poslu dostavi Ugovor.« ("Narodne novine", br.30/08.)

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/08-10/00001
Urbroj: 533-07-08-0001
Zagreb, 29. siječnja 2008.

Ministar
prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.

Zadnja izmjena: 18. Siječanj 2019. u 08:56